Ved Hallen 15
7500 Holstebro
97426060

Persondata

Vedr. behandling af dine oplysninger i forbindelse med kundeforholdet med
Holstebro Scala ApS


Holstebro Scala ApS har registreret personoplysninger om dig som kunde. I denne sammenhæng skal vi efter reglerne i persondataforordningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Holstebro Scala ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Holstebro Scala ApS kan kontaktes via info@scala-holstebro.dk eller på tlf. 97 42 60 60. Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige.

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:
1: At administrere kundeforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er kunde, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde
2: At leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
3: At opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til lovgivning og i dokumentationsøjemed

Retsgrundlaget for behandlingen er aftalen mellem dig og Holstebro Scala ApS om køb af Holstebro Scala ApS's ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 5 år efter købet fandt sted. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en kunde eller en person tilknyttet en virksomhed, der er kunde, kan alle oplysningerne blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans. Såfremt du er nyhedsbrevsmodtager eller medlem af et loyalitetsprogram, kan der dog opbevares oplysninger om dig i endnu længere tid.

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Holstebro Scala ApS's databehandlere kan dog få adgang til oplysningerne.

Dine rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for Holstebro Scala ApS:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hin-dring.

Såfremt du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.